banner-chemicalsjpg

Značení pro GHS (Globálně harmonizovaný systém klasifikace a označování chemikálií)

Software BarTender® je nedílnou součástí strategie značení GHS ve světových podnicích z oboru chemického průmyslu a používá ho 100 nejvýznamnějších výrobců v rámci ICIS i v místních a regionálních provozech. Chemický průmysl volí software BarTender z důvodu snadného nasazení a konfigurovatelné technologie podporované odborností v rámci odvětví – rozumíme tlakům zákonných předpisů a dodavatelského řetězce, kterým výrobci a distributoři z oboru chemického průmyslu čelí.


O systému GHS

Organizace spojených národů přijala Globálně harmonizovaný systém klasifikace a označování chemikálií (GHS) v roce 2002 s cílem zlepšit bezpečnost pracovníků a zjednodušit globální obchod sepsáním souboru pravidel, které zahrnují dokumentaci týkající se školení, značení produktů a bezpečnosti, aby identifikovala chemikálie a metody bezpečné manipulace s chemikáliemi na pracovišti. OSN každé dva roky systém GHS reviduje, přičemž v letošním roce 2015 vyjde jeho šestá revize.

Každá členská země OSN se rozhodne, které kategorie a prvky systému přijme, a nastaví si vlastní plán pro jejich zavedení.

V USA byl systém GHS přijat v roce 2012 a termíny stanovené pro dodržování předpisů byly rozvrženy mezi roky 2014, 2015 a 2016. Systém GHS je spravován organizací OSHA a někdy je nazýván také HazCom 2012. Je důležité si pamatovat, že hlavním zaměřením organizace OSHA je bezpečnost na pracovišti. Když je produkt v péči jednoho z vašich zaměstnanců nebo je uskladněn, přepravován či je s ním manipulováno, organizace OSHA považuje jeho řádné značení za vaši odpovědnost. Pracovníci musí mít stále přístup k úplným informacím o riziku.

V Evropské unii se systém GHS nazývá CLP, což je zkratka pro "nařízení ES č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí". Ta byla přijata v roce 2008 a vstoupila v platnost v roce 2009. Nařízení CLP je spravováno Evropskou agenturou pro chemické látky (ECHA).

Systém GHS je plně zaveden a v platnosti v Japonsku, Jižní Koreji, na Novém Zélandu, na Tchaj-wanu a v Čínské lidové republice, přičemž ostatní země regionu APAC se nachází v různých fázích jeho přijetí.

Více konkrétních informací získáte posouváním myši po mapě, kde uvidíte stav zavedení systému GHS ve zvolené zemi a regionu.

Země/regiony, které již zavedly systém GHS
Země/regiony, které jsou v procesu zavádění systému GHS
Posouváním myši po mapě uvidíte stav zavedení systému GHS ve zvolené zemi a regionu.
Brazílie
Čisté látky musí být řádně klasifikovány, zabaleny i označeny a musí mít bezpečnostní list. Smíchané chemikálie musí být v souladu od 1. června 2015. Požadovaným jazykem značení a dokumentace je brazilská portugalština.
Kanada
Ministerstvo zdravotnictví (Health Canada) vydalo návrh na zavedení systému GHS a připomínkové řízení skončilo 15. září 2013. Čeká se na finální návrh.
Čína
Zavedeno pro přepravu, bezpečnostní listy (SDS), štítky a klasifikaci
Evropská unie / EHP
Předpisy pro klasifikaci, značení a balení (CLP) ukládají státům Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru dodržovat systém GHS, který je plně zaveden pro látky. Termín úplného dodržování předpisů pro směsi je 1. června 2015. Turecko, které nedávno zahájilo jednání o vstupu k EU, stanovilo termín pro dodržování předpisů pro látky na 1. ledna 2013. Makedonie, kandidátská země pro vstup do EU, se právě nachází v procesu zavádění systému GHS.
Indie
V roce 2011 byla navržena sada předpisů. S platností k říjnu 2013 stále nedošlo k vydání finálního návrhu.
Japonsko
Japonsko zahájilo proces přijímání systému GHS v roce 2001 a zákonné předpisy jsou kompletně zavedeny.
Ruská federace
Přijetí předpisů systému GHS je dobrovolné. Plně zavedeno pro přepravu nebezpečného zboží. Euroasijská ekonomická komise (EEK) přijala nařízení, které učiní z dodržování systému GHS právní povinnost od července 2017, jestliže se členské země (Rusko, Kazachstán a Bělorusko) shodnou na jeho zavedení.
Spojené státy americké
1. prosince 2013 – termín pro školení zaměstnanců o nových štítcích a formátech bezpečnostních listů; 1. prosince 2015 – termín pro dodržování ustanovení systému GHS s výjimkou distributorů, kteří mohou nadále dodávat produkty od svých dodavatelů značené podle starého systému; 1. června 2016 – všechny chemikálie skladované a přepravované na území USA musí být značeny a přepravovány v souladu s předpisy systému GHS.
Mexiko
Kompletně zavedeno, ale dodržování systému GHS není v Mexiku povinné ani vymáhané.
Austrálie
Část 7.1 modelových předpisů pro zdraví a bezpečnost při práci (WHS) vstoupí v platnost 31. prosince 2016. Tyto standardy vycházejí z doporučení OSN.
Tchaj-wan
Systém GHS je na Tchaj-wanu plně zaveden.
Srbsko
Termín pro dodržování oficiálního věstníku Srbské republiky č. 64/10 je 1. června 2015. Na štítku musí být srbština, ale existují ustanovení povolující začlenění jiných jazyků. Ustanovení tohoto nařízení jsou velmi blízká předpisu CLP v EU.
Malajsie
Termín pro zavedení zákona malajského odboru pro zdraví a bezpečnost při práci o klasifikaci, značení a bezpečnostních listech nebezpečných chemikálií (CLASS) je 17. dubna 2015. Nařízení výrazně odráží systém GHS od OSN.

Pokyny k prosazování předpisů organizace OSHA , únor 2015

Pro mnoho uživatelů ze spodní části chemického dodavatelského řetězce v USA se stalo zavedení systému GHS organizace OSHA s plánovanou platností od 1. června 2015 poněkud obtížným. Organizace OSHA nedávno poskytla chemickému průmyslu mírné uvolnění v podobě volitelných zásad pro prosazování předpisů.

Do 9. února 2017 nebude organizace OSHA stíhat ty členy ze spodní části chemického dodavatelského řetězce, kteří nemohou splnit termín pro poskytnutí štítků a bezpečnostních listů (SDS) v souladu se systémem GHS (1. června 2015) kvůli tomu, že nemohou získat nezbytné informace od dodavatelů, kteří jsou v dodavatelském řetězci výše.

Společnost, která chce tohoto volitelného uvolnění prosazování předpisů dosáhnout, musí poskytnout:

 • Zdokumentovaný důkaz o pokusech získat nezbytné informace od dodavatelů, kteří jsou v dodavatelském řetězci výše
 • Zdokumentovaný důkaz o pokusech získat informace z jiných zdrojů
 • Zdokumentovaný důkaz o pokusech samostatně klasifikovat data
 • Jasný a vymahatelný časový rámec pro dodržování předpisů

Více informací najdete na webu organizace OSHA.


Štítek GHS

Systém GHS měl vytvořit jasný a konzistentní způsob komunikace o chemikáliích prostřednictvím značení a dokumentace. S blížícími se termíny jeho zavádění však společnosti z oboru chemického průmyslu zjišťují, že tyto požadavky jasné a konzistentní vůbec nejsou.

Jaké jsou požadované prvky štítku a jak se mají používat? Podržením kurzoru myši nad modrými tečkami na straně štítku získáte více informací.

Název produktu

Signální slovo

Jedno ze dvou signálních slov, VAROVÁNÍ pro produkty s "méně závažnou kategorií nebezpečnosti", nebo NEBEZPEČÍ pro produkty se "závažnější kategorií nebezpečnosti".

Standardní věty o nebezpečnosti (H věty)

71 H vět poskytuje varování o produktu z pohledu bezpečnosti, zdraví a životního prostředí. Na štítku GHS se musí objevit minimálně jedna H věta. H věty nahrazují R věty EU.

Pokyny pro bezpečné zacházení (P věty)

Na štítku se musí objevit minimálně jedna P věta, maximálně však šest P vět. Každá se vztahuje k piktogramu na štítku a popisuje pokyny pro skladování, manipulaci a první pomoc. P věty nahrazují S věty EU.

Identifikátor produktu

Produkt je běžně identifikován buď číslem CAS, nebo IUPAC.

 • IUPAC je řetězec písmen, číslic a pomlček identifikující organické chemické látky, který může mít délku i desítek znaků.
 • Čísla CAS jsou pomlčkami rozdělena na tři části – první část se skládá z jedné až sedmi číslic, druhá část ze dvou číslic a třetí část z jedné číslice.

Identifikace dodavatele

Na štítku musí být uveden název, adresa a telefonní číslo dodavatele.

Piktogramy

Existuje devět černých, bílých a červených piktogramů GHS ve tvaru kosočtverce a každý z nich představuje rychlý vizuální identifikátor opatření pro manipulaci. Na štítku se nesmí objevit prázdný červený kosočtverec.

Dodatečné informace

Může se jednat o cokoli, co si dodavatel zvolí: čárový kód, URL adresa webu, logo společnosti, inventární data, kontaktní informace pro odezvu na nebezpečný materiál. Dodatečné informace lze vytisknout barevně, aby tlumočili doplňkové informace a podpořili standardy značky společnosti.

Požadavky na velikost štítku

Upozorňujeme, že v EU musí mít piktogramy minimální velikost rovnající se 1/15 velikosti štítku.

Nádoba Štítek s minimální velikostí (mm)
<3> 74 x 52
3-5 litrů 105 x 74
5-500 litrů 148 x 105
>500 litrů 210 x 148

Aspekty tisku štítků GHS

Ve výrobních a skladovacích podnicích z oboru chemického průmyslu byl běžný monochromatický (jednobarevný) tisk štítků. To se ale mění – téměř ve všech zemích vyžaduje piktogram GHS červené ohraničení. Přestože jednou z možností je použití média na štítky s předtištěnými červenými kosočtverci, spoléhá tato metoda na operátora, že vybere médium se správným počtem a uspořádáním kosočtverců. Jednoduchá chyba uživatele může vést k nedodržení předpisů a pokutám.

Všechny produkty, které potřebují certifikaci podle předpisu pro Mezinárodní námořní nebezpečné látky (IMDG), budou kromě toho potřebovat štítek, jenž bude v souladu se specifikacemi dle BS5609 pro přilnavost a barevnou stálost ve slané vodě. Dodržování předpisu BS5609 sice závisí převážně na použitém médiu pro tisk štítků, ale ne všechny tiskové systémy dokážou vytvořit štítek, který projde požadovaným testováním.

Mnoho našich partnerů nabízí tiskárny navržené konkrétně k tomu, aby pomohly společnostem z oboru chemického průmyslu splnit nové standardy systému GHS. A jelikož je struktura tisku BarTender vystavěna na standardech ovladačů Microsoft, jsme přizpůsobivou součástí vašeho řešení pro systém GHS bez ohledu na to, jakou tiskárnu se systémem Windows zvolíte.

Chcete-li získat více informací o tisku v souladu se systémem GHS, kontaktujte nás, abychom vás mohli spojit s prodejcem softwaru BarTender, jenž vám pomůže učinit správné rozhodnutí pro vaše podnikání.


Software BarTender a systém GHS: Spolehlivý. Dostupný. Přizpůsobivý.

Software BarTender® je zabezpečený a důvěryhodný štítkovací software, který se přizpůsobuje, aby odpovídal globálním předpisům a obchodním požadavkům chemického průmyslu.

Pomocí softwaru BarTender můžete vytvořit a zautomatizovat výrobu štítků GHS s centralizovaným řízením a zabezpečením. Využijte software BarTender k připojení svého produktu a dat vyplývajících ze zákonných požadavků k rozsáhlé řadě tiskáren – se stejně přímočarou podporou jedné tiskárny v jediném podniku jako tisíců tiskáren z několika rodin tiskáren v rámci vaší globální sítě.

Každá verze softwaru BarTender podporuje všechny moderní systémy zápisu, čímž umožňuje globální růst vaší společnosti a tvorbu strategií pro dodržování předpisů. Součástí je i sbírka znaků GHS založená na písmu. Tu můžete použít k tisku piktogramů na naformátované médium štítků nebo k vytvoření vlastních červeně ohraničených piktogramů.

Šablona vzorového štítku softwaru BarTender

Automatizací nasazení značení pomocí štítků GHS můžete minimalizovat riziko uživatelské chyby, která hrozí při použití manuálních systémů, a zároveň pomoci zajistit interoperabilitu v rámci vašeho podniku i dodavatelského řetězce. Společnosti z oboru chemického průmyslu po celém světě vytvářejí a automatizují své programy na značení štítky GHS na základě technologie vzorového štítku, jež je součástí verzí softwaru BarTender Automation a Enterprise Automation.

Vzorový štítek softwaru BarTender použijte jako odrazový bod při automatizaci výroby štítků GHS. Vzorový štítek poskytuje propojení mezi vašimi daty – ať je jejich zdrojem globální systém ERP, databáze třetí strany, mezinárodní databáze, nebo dokonce jen tabulka uložená na pevném disku – a tiskárnou. Data ze štítku lze provázat s bezpečnostním listem (SDS) produktu, což pomůže zjednodušit procesní tok vašeho podniku a zároveň dodržovat iniciativy zaměřené na životní prostředí, zdraví, bezpečnost a udržitelnost (EHS&S). Vestavěná obchodní pravidla pomáhají spravovat dodržování předpisů pro piktogramy, přičemž funkce automatické velikosti piktogramů softwaru BarTender umožňuje pro účely bezpečnosti maximální využití plochy vašeho štítku a optimální viditelnost.

Váš důvěryhodný partner pro systém GHS

Software BarTender je váš důvěryhodný partner pro systém GHS. Podívejte se na naše krátké video a získejte více informací o tom, jak snadno se pomocí softwaru BarTender tvoří štítky odpovídající systému GHS. Podívejte se na náš webinář a zjistěte veškeré potřebné informace o systému GHS i nasazení správného řešení pro váš podnik. Projděte si tuto webovou stránku a objevte její interaktivní obsah – dozvíte se vše, co potřebujete o systému GHS vědět: prvky štítků, globální termíny, aspekty tisku.


Která verze aplikace BarTender je pro vás ta pravá?

Vyberte si verzi níže a získejte více informací, nebo si stáhněte bezplatnou 30denní zkušební verzi, prozkoumejte všechny funkce aplikace BarTender a zjistěte, jak může vyřešit vaše nejnáročnější potřeby v oblasti tvorby štítků, čárových kódů a dalších prvků. Nebo nás kontaktujte a získejte více informací o tom, proč je aplikace BarTender nejdůvěryhodnější software svého druhu.

Vytváření
(návrh a tisk)

Verze Basic

Verze Professional

Začněte pracovat během několika minut!

Všechny funkce verze Basic a navíc:

 • Návrh a tisk štítků, karet, karet s magnetickým proužkem a dalších produktů.
 • Optimalizace tisku pro jakoukoli tiskárnu nebo značkovací zařízení.
 • Návrh formulářů pro zadávání údajů, které zajišťují ověřování dat a umožňují vstup z klávesnice nebo čtečky čárových kódů v průběhu tisku.

Licence podle počtu počítačů

 • Čtení dat ze souborů CSV, databází a souborů aplikace Excel. Snadné vyhledávání a výběr záznamů k tisku.
 • Kódování štítků RFID.

Licence podle počtu počítačů

Vytváření a automatizace
(návrh, tisk a řízení)

Verze Automation

Verze Enterprise Automation

Všechny funkce verze Professional a navíc:

Všechny funkce verze Automation a navíc:

 • Automatický tisk z jakéhokoli OS, systému nebo zařízení v reakci na datové transakce a požadavky sad SDK.
 • Návrh pomocí šablon Intelligent TemplatesTM vyžaduje menší údržbu.
 • Zabezpečení tiskového prostředí pomocí uživatelských a skupinových rolí.
 • Monitorování stavu tisku v reálném čase a zobrazení podrobné historie využití systému.

Licence podle počtu tiskáren

 • Automatický tisk v reakci na rozhraní API webové služby nebo komunikaci prostřednictvím protokolu TCP/IP.
 • Integrace se systémy SAP a Oracle.
 • Možnost využití výhod centralizované správy systému, tisk z internetového prohlížeče, centralizované ukládání šablon s řízením revizí, podpora elektronického podpisu, plné řízení sad SDK, kódování čipových karet a mnoho dalších funkcí.

Licence podle počtu tiskáren


Související informace

Řešení zákonných předpisů
Globálně harmonizovaný systém klasifikace a označování chemikálií (GHS)

Systém GHS měl vytvořit jasný a konzistentní způsob komunikace o chemikáliích prostřednictvím značení a dokumentace. Společnosti z oboru chemického průmyslu však zjišťují, že jeho požadavky jasné a konzistentní vůbec nejsou. Získejte více informací o systému GHS i o tom, jak může software BarTender vaší společnosti pomoci s dodržováním předpisů, bez ohledu na to, kde na světě působíte.

Řešení v rámci odvětví
Správa značení v dodavatelském řetězci

Software BarTender je řešením pro značení v rámci dodavatelského řetězce u všech globálních společností zabývajících se výrobou, distribucí, 3PL a skladováním. Získejte více informací o tom, jak může software BarTender zefektivnit váš podnik a pomoci efektivněji komunikovat s vaším kompletním dodavatelským řetězcem.

List PDF
Dodržování předpisů pro značení chemikálií – zjednodušeně

Více informací o softwaru BarTender a značení chemikálií najdete v tomto zdroji ke stažení.

Společnost Seagull Scientific je hrdou přidruženou organizací Národní asociace chemických distributorů (NACD). Jsme jediným významným výrobcem softwaru pro značení štítky, čárovými kódy nebo pomocí RFID, který byl zvolen za člena NACD.

Další informace

Řešení v rámci odvětví
Software BarTender pro značení chemikálií

Piktogramy prvků na štítcích GHS

Prvky na štítcích GHS
H věty a P věty

Řešení v rámci odvětví
Software BarTender pro správu značení v dodavatelském řetězci

List PDF
Software BarTender pro značení chemikálií

Přehled aplikace BarTender

Koupit aplikaci BarTender


Co říkají naši zákazníci

"Schopnost aplikace BarTender integrovat se s jakýmkoli systémem ERP a systémem pro vytváření a správu bezpečnostních listů, společně se snadno použitelnými a výkonnými šablonami Intelligent Templates™, z ní udělala náš nejpoužívanější softwarový produkt pro integraci a řešení problémů spojených se značením dle GHS u všech našich zákazníků v oboru chemického průmyslu."
—Rick Schilling, prezident, Integrated Productivity Systems (IPSi)